Všeobecné obchodní podmínky Cyberstar sro

I. Obecná ustanovení

  1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Cyberstar sro (dále jen „Společnost“) vydané ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „VOP“) upravují základní podmínky, za kterých Společnost poskytuje svým klientům platební služby.
  2. Společnost poskytuje služby klientské základně na základě rámcové smlouvy a jednorázových smluv – objednávek uzavíraných mezi Společností a klientem – a VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, mají ustanovení Smlouvy přednost před VOP.
  3. Údaje o společnosti: název Cyberstar sro, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306203, email: info@cyberstarpay .com
  4. Společnost je držitelem licence k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu podle zákona o platebním styku (PSA), kterou vydala Česká národní banka. Společnost je oprávněna poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. c), e) a f) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „PSA“).
  5. Klient prohlašuje, že se seznámil před poskytnutím služeb Společností s obsahem Smlouvy, VOP, Ceníkem a Zásadami, informacemi o Společnosti, základními informacemi o poskytovaných službách, případně dalšími důležitými informacemi ohledně podmínek poskytování služeb ( dále také „důležité informace“). Všechny důležité informace jsou k dispozici v internetovém bankovnictví Společnosti nebo na vyžádání prostřednictvím emailu uvedeného v bodě 3 tohoto článku.
  6. Klient souhlasí s tím, že o každé podstatné změně důležitých informací či jiných změnách bude informován, a to zejména prostřednictvím internetového bankovnictví Společnosti, případně prostřednictvím e-mailové komunikace. Klient prohlašuje, že má přístup ke službě Internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi seznámit před každým poskytnutím služby.
  7. Klient a Společnost se dohodli na e-mailové korespondenci jako na běžném způsobu komunikace a běžném způsobu předávání informací v souvislosti se Smlouvou. E-mailovou korespondenci bude Společnost zasílat na e-mailovou adresu uvedenou klientem. Klient dává Společnosti a korporacím koncernu, jehož je Společnost členem, souhlas se zasíláním e-mailových a dopisních obchodních sdělení souvisejících s nabídkou služeb.

II. Definice pojmů

Pro účely VOP a Smlouvy je definováno:

1. klient – fyzická nebo právnická osoba, která se Společností uzavřela Smlouvu, na základě které jsou poskytovány služby.
2. Smlouva – Rámcová smlouva, jejíž součástí jsou VOP, Ceník, Zásady, Reklamace a jednotlivé platební transakce, případně jednorázové smlouvy uzavřené za účelem provedení platební transakce.
3. platební služba nebo služba – platební služba podle § 3 odst. 1 písm. C), e) a f) zákona o platebním styku; Společnost je oprávněna takovou službu poskytovat na základě licence České národní banky.
4. internetové bankovnictví – prostředek pro ovládání platebního účtu vedeného Společností prostřednictvím internetu.
5. Platební účet klienta (dále také „CPA“) – účet klienta, který slouží k provádění platebních transakcí.
6. platební transakce – vložení peněžních prostředků na platební účet klientem, výběr peněžních prostředků z platebního účtu klientem nebo převod peněžních prostředků klientovi, je-li prováděn v rámci platební služby.
7. platební příkaz – příkaz k platební transakci zadaný klientem Společnosti.
8. konverze měn – směna jedné měny za jinou v předem stanoveném kurzu.
9. směnný kurz – hodnota, za kterou Společnost nabízí prodej nebo nákup cizí měny.
10. pracovní den – den, kdy jsou banky v ČR otevřeny; mezi takovými bankami lze provádět platební styk.
11. porucha trhu – nepředvídatelná událost, která způsobí, že společnost ani klient nebudou moci získat informace o tržním směnném kurzu rozhodném pro danou transakci v příslušné platební transakci nebo pokud jsou transakce na příslušném trhu zastaveny nebo omezeny nebo existuje jiný trh narušení systému plateb.
12. politicky exponovaná osoba – fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s národním
kompetence, např. hlava státu, předseda vlády, ministr, náměstek nebo tajemník ministra, poslanec,
člen Nejvyššího soudu, Ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti kterému rozhodnutí obecně nelze až na výjimky využít opravné prostředky podle vlastního uvážení; dále může být členem Účetního dvora, dozorčího orgánu centrální banky, vysokým důstojníkem ozbrojených sil nebo sborů, členem správního, řídícího nebo kontrolního orgánu společnosti v majetku státu, velvyslancem nebo chargé d‘ věci, fyzická osoba, která má obdobnou funkci v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po skončení této funkce; osoba, která má bydliště mimo Českou republiku nebo má tak důležitou veřejnou funkci mimo Českou republiku; a spřízněné osoby.
13. PSA – zák. 370/2017 Sb., o platebním styku.

III. Uzavření Rámcové smlouvy

1. Rámcovou smlouvu lze uzavřít osobně, korespondenčně nebo elektronicky prostřednictvím internetového rozhraní.
2. V případě uzavření Rámcové smlouvy je tato uzavřena při splnění následujících podmínek:

1. se klient seznámí s VOP, Ceníkem a Zásadami a že je uvede souhlasem ve VOP
vhodným způsobem vůči společnosti,
2. klient vyplní všechny údaje požadované v Rámcové smlouvě,
3. Dokumenty ověřující totožnost klienta budou doručeny Společnosti.

3. Korespondence s uzavřením Rámcové smlouvy je zachována, pokud je na e-mailovou adresu info@cyberstarpay.com doručen sken podepsané smlouvy v .pdf a další požadované dokumenty.
4. Elektronická cesta je zachována, pokud je Rámcová smlouva podepsána elektronickými prostředky dle platných právních předpisů, tj. zabezpečeným elektronickým podpisem, nebo je Rámcová smlouva doručena e-mailem, ze kterého je možné jednoznačně určit identifikace jednající osoby (e-mail je např. opatřen jménem a příjmením klienta).
5. Umožňuje-li to technické vybavení Společnosti při podpisu Rámcové smlouvy, podpis klienta na Rámcové smlouvě lze nahradit i osobně elektronickými prostředky (elektronická tužka, biometrické prvky).
6. V souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy je prováděna identifikace klienta podle platných právních předpisů. Klient je povinen poskytnout Společnosti potřebnou součinnost a předložit doklady k identifikaci.

IV. Poskytování platebních služeb podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. c) PSA

1. Společnost otevře CPA po uzavření Rámcové smlouvy. Účet slouží jako záznam o
platební prostředky svěřené Společnosti v souvislosti s evidencí platební transakce poskytnuté společností
Společnost pro Klienta dle Smlouvy a příkazů k provádění platebních transakcí.
2. Společnost poskytuje platební služby spočívající v provádění bezhotovostních platebních transakcí s příp
převádění měny. Při poskytování platebních služeb Společnost postupuje podle pokynů Klienta
a za podmínek sjednaných v Rámcové smlouvě a dle příkazů k provedení platby
transakce.
3. Příkazy k provedení platebních transakcí budou klienti zadávat prostřednictvím internetového bankovnictví.
4. Postup pro sjednání transakce převodu měny:

1. klient je seznámen s kurzem (je-li relevantní),
2. klient zadá platební transakci prostřednictvím internetového bankovnictví,
3. Společnost ověří náležitosti platební transakce a toto provede.

5. V případě nefunkčnosti internetového bankovnictví je možné spravovat prostředky na CPA prostřednictvím e-mailu a tel.
ověření. V tomto případě se postupuje obdobně jako v kapitole V. Uzavření jednorázové smlouvy a poskytnutí
platební služby podle § 3 odst. 1 písm. f) PSA.

V. Uzavření jednorázové smlouvy a poskytování platebních služeb podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. f) PSA

1. Jednorázovou smlouvu lze uzavřít osobně nebo elektronicky přes internetové rozhraní.
2. V případě uzavření jednorázové smlouvy dojde k jejímu uzavření při splnění následujících podmínek:

1. klient se seznámí se zněním VOP, Ceníkem, Zásadami a Reklamací, výší případného kurzu,
2. klient poskytne veškeré údaje a doklady potřebné k provedení platební transakce,
3. Společnosti budou doručeny doklady ověřující totožnost klienta,
4. všechny zákonné požadavky jsou ověřeny společností,
5. Náležitosti platebního příkazu a totožnost klienta ověřuje zaměstnanec Společnosti pomocí telefonické komunikace a telefonního hesla.

3. Klient odpovídá za správnost a správnost všech výše uvedených platebních pokynů.
4. Společnost zašle klientovi potvrzení o provedení platební transakce na e-mail klienta.

VI. Vypořádací lhůta, informační povinnost

1. Transakce bude zúčtována bez zbytečného odkladu po obdržení peněžních prostředků určených pro platební transakci od klienta na samostatný bankovní účet Společnosti nebo na platební účet klienta. Společnost plní informační povinnost vyplývající z ustanovení ZPS vůči klientům prostřednictvím e-mailových zpráv zasílaných klientům na e-mailové adresy v evidenci Společnosti nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Informace je odeslána nejpozději do konce následujícího pracovního dne po vypořádání transakce.
2. Společnost neodpovídá za případy, kdy způsob poskytování platební služby popsaný v tomto ustanovení nelze použít z důvodů, které Společnost nemůže ovlivnit.
3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem maximální možnou součinnost a plnit své závazky bez zbytečného odkladu tak, aby každá platební transakce byla zúčtována řádně a včas.
4. V případě neprovedení platební transakce z jakéhokoli důvodu je Společnost povinna o této skutečnosti klienta informovat a vyrovnat s klientem již vzniklé závazky z této neprovedené platební transakce.
5. Informaci o odcizení informací umožňujících provádění platebních transakcí prostřednictvím Společnosti nebo provádění jakýchkoli neautorizovaných transakcí je klient povinen oznámit Společnosti neprodleně po tomto zjištění. Informace lze sdělit na telefonní číslo +420 277 772 111. V případě oznámení v pracovní době lze využít toto telefonní číslo +420 277 772 111. Za jejich případné zneužití nese plnou odpovědnost Klient, a to až do okamžiku, kdy Společnosti nahlásí jejich ztrátu, odcizení nebo neoprávněné použití třetími osobami. Společnost zablokuje profil, jakmile Klient nahlásí ztrátu, krádež nebo podezření na neoprávněné použití. Od okamžiku nahlášení ztráty, odcizení nebo neoprávněného použití přístupových práv odpovídá za jejich zneužití Společnost.
6. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno nebo smluvními stranami dohodnuto jinak, lze poskytnutí služby nebo poskytnutí služby, zejména platební transakce, sjednat nebo poskytnout výhradně v pracovní dny od 8:30 do 16:30 hodin. platný v ČR. Okamžik, který se blíží konci pracovní doby, je 16:15.
7. Plátce nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí do částky odpovídající 50 EUR, pokud tato ztráta byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo zneužitím platebního prostředku. Plátce nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí v plné výši, pokud tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo úmyslně či z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností uvedených v § 165 PSU. Ustanovení předchozích vět se nepoužije, pokud plátce nejednal podvodně a ztráta vznikla poté, co plátce nahlásil ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku nebo poskytovatel nezajistil, aby měl uživatel k dispozici vhodné prostředky k tomu, aby nahlásit ztrátu, krádež, zneužití nebo neoprávněné použití platebního prostředku.
8. Klient je dále povinen neprodleně oznámit Společnosti nesprávně provedené platební transakce způsobem uvedeným v odst. 3 tohoto článku.
9. Společnost informuje klienta v případě podezření na neoprávněné nebo podvodné používání internetového bankovnictví prostřednictvím e-mailové komunikace nebo zveřejněním informace na webových stránkách.
10. V případě nesprávného provedení platebního příkazu klienta vinou Společnosti je Společnost povinna uvést stav platebního účtu klienta do stavu před vznikem chyby.
11. Ochrana peněžních prostředků svěřených Společnosti. Peněžní prostředky, které jsou Společnosti svěřeny k platební transakci, jsou vedeny odděleně od vlastních peněžních prostředků Společnosti a peněžních prostředků jiných osob, s výjimkou peněžních prostředků klientů. Peněžní prostředky klientů jsou vedeny na samostatných bankovních účtech bank. Peněžní prostředky klientů nejsou součástí majetku společnosti v úpadku. Bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku Společnosti, je zvláštní insolvenční správce povinen poskytnout klientům peněžní prostředky, které byly Společnosti svěřeny za účelem platební transakce.
12. Ochrana majetku klienta v případě úpadku banky, která vede samostatný bankovní účet platební instituce. Peněžními prostředky klientů evidovanými na samostatném bankovním účtu Společnosti jsou pohledávky z vkladu se zvláštním režimem dle § 41f zák. 21/1992 Sb., o bankách. Společnost splnila svou zákonnou povinnost dle § 41f odst. 2 zákona o bankách a písemně oznámila bankám, kde má vedené samostatné bankovní účty, že samostatné bankovní účty obsahují peněžní prostředky představující pohledávku více osob. V případě úpadku banku se náhrada pohledávky z vkladu se zvláštním režimem poskytuje klientům Společnosti ve stejné výši, v jaké by byla poskytnuta, kdyby měl každý klient na svém bankovním účtu peněžní prostředky. V případě úpadku banky, kde je veden samostatný bankovní účet platební instituce, obdrží každý klient Společnosti z Fondu pojištění vkladů finanční vyrovnání v počtu peněžních prostředků evidovaných na samostatném bankovním účtu, max. , avšak částka 100 000 EUR.
13. Oprava zúčtování: Společnost uvede debetovaný platební účet do stavu, ve kterém by se nacházel, kdyby neproběhla vadná platební transakce. Reklamaci lze uplatnit do tří měsíců od vzniku chyby.
14. Prostředky klientů svěřené společnosti Cyberstar sro se neúročí.

VII. Reklamace a stížnosti

1. Vyřizování reklamací a reklamací se řídí Reklamačním řádem, který je přílohou smlouvy.
2. Klient má možnost se se svou stížností na způsob poskytování služeb odvolat k orgánu dohledu Společnosti, České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1.
3. Klient má možnost obrátit se se svou stížností na způsob poskytování platebních služeb u finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz. Finanční arbitr má právo na mimosoudní řešení sporů smluvních stran souvisejících s platebními službami.

VIII. Obecná a závěrečná ustanovení

1. Společnost je oprávněna odmítnout poskytnutí určité služby, zejména provedení platební transakce, pokud se smluvní strany nedohodnou na všech podmínkách jejího poskytování nebo pokud klient neposkytne Společnosti řádně a včas veškeré informace a doklady potřebné pro řádné poskytování služby nebo pokud tak stanoví právní předpis.
2. Společnost není povinna přijmout dokument, pokud má pochybnosti o jeho originalitě, úplnosti nebo správnosti a považuje jej za nezbytný pro řádné poskytnutí požadované služby, a v takovém případě je oprávněna požádat klienta o poskytnutí další informace a dokumenty, které Společnost považuje za nezbytné k prokázání originality, úplnosti nebo správnosti předmětných informací nebo dokumentu.
3. Za poskytování platebních služeb má Společnost nárok na odměnu od klienta. Cena za vedení účtu i ceny za jednotlivé platební transakce jsou uvedeny v Ceníku, který je přílohou rámcové smlouvy.
4. Společnost je oprávněna požadovat ověření podpisu klienta na všech smluvních dokumentech nebo dokumentech k platebnímu styku.
5. Klient není oprávněn postoupit, zastavit nebo jinak zatížit pohledávky za Společností bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
6. Neuplatnění jakéhokoli práva vyplývajícího z této smlouvy nebo prodlení s výkonem takového práva kteroukoli stranou nebude vykládáno jako vzdání se tohoto práva.
7. Společnost je oprávněna požadovat od klienta poskytnutí přiměřeného zajištění nebo zajištění své pohledávky, a to i v průběhu poskytování služby, neposkytnutí takového zajištění nebo dodatečného zajištění, je podstatným porušením smlouvy ze strany klienta a ze strany klienta. Společnost má právo ukončit poskytování jakékoli služby, zejména odstoupit od Smlouvy.
8. Veškerá komunikace mezi Společností a klientem probíhá v českém jazyce nebo po dohodě se Společností v jazyce anglickém.
9. Osoby, které byly klientem ve Smlouvě zmocněny, jsou oprávněny jménem klienta a na jeho náklady a v rozsahu a způsobem uvedeným ve Smlouvě provádět platební transakce, využívat další služby stanovené smlouvou. Tyto osoby jsou oprávněny jednat samostatně, není-li dohodnuto jinak. Tyto osoby nejsou oprávněny smlouvu měnit, doplňovat nebo rušit, pokud k tomu nemají nárok na základě zvláštní plné moci udělené klientem.
10. Zrušení platebního příkazu z podnětu klienta musí být předáno Společnosti osobně nebo zasláno písemně e-mailem na adresu info@cyberstarpay.com. Storno nelze po telefonické dohodě při transakci.
11. Žádost plátce o případné vrácení částky autorizované platební transakce z podnětu příjemce se řídí § 176 PSU.
12. Klient je oprávněn získat od Společnosti na základě písemné (e-mailové) žádosti obsah Smlouvy a další informace uvedené v PSU. Po obdržení žádosti Společnost zašle kopii Smlouvy, VOP, Ceníku, Zásad a reklamace záruky nebo jiné informace požadované klientem.
13. V případě selhání trhu nebo jiné události, kterou lze považovat za vyšší moc ovlivňující plnění Smlouvy, a proto není možné dodržet podmínky platební transakce, jsou strany povinny se v dobré víře dohodnout buď na ukončení smlouvy. platební příkaz a vrácení případného plnění ovlivněného selháním trhu nebo událostí, kterou lze považovat za vyšší moc, nebo souhlasit s pokračováním v platební transakci za podmínek možných po odstranění překážek vyšší moci nebo selhání trhu.
14. Společnost je oprávněna jednostranně měnit VOP, zejména v souvislosti se změnami legislativy, zaváděním nových služeb, změnou způsobu poskytování služeb apod. V takovém případě Společnost Klienta oznámí změnu VOP, které budou obsahovat text nových VOP, a zároveň na webových stránkách Společnosti, a to nejméně 2 měsíce předem před její účinností. Oprava chyb se nepovažuje za změnu. Klient se zavazuje seznámit se s novým zněním VOP. Pokud klient písemně neoznámí Společnosti svůj nesouhlas s navrhovanými změnami VOP nejpozději den před účinností navrhované změny, jsou takto oznámené změny pro klienta závazné ode dne zveřejnění na webová stránka. Pokud Klient odmítne návrh společnosti na změnu Smlouvy, má právo Smlouvu bezplatně as okamžitou účinností vypovědět přede dnem, kdy mají VOP nabýt účinnosti.
15. VOP byly schváleny statutárním orgánem Společnosti. Tyto VOP jsou platné a účinné pro stávající klienty od 1.1.2021 do odvolání a nahrazují všechny předchozí VOP, pro nové klienty jsou účinné ode dne předání.